Stoop ICT

Privacy Policy


Stoop ICT VOF respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Stoop ICT VOF verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u verkrijgen door contact op te nemen met privacy@stoopict.nl.


Stoop ICT VOF verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Stoop ICT VOF bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Stoop ICT VOF van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Stoop ICT VOF draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen. Stoop ICT VOF heeft voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een privacy officer aangesteld. Via privacy@stoopict.nl kunt u contact met hem opnemen. Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.